กิจกรรม> ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (8 มกราคม 2564)

 
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ พร้อมทั้งอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จำเป็นต้องให้คนต่างด้าวแสดงตน โดยการแจ้งความประสงค์ที่จะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานและให้คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นพิเศษต่อไป

 
 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000034443
Today : 0053
Total : 11260