กิจกรรม

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง
ในการนี้ จึงให้บุุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง
ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจ้าวชล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี *โปรดแต่งกายให้สุภาพ*

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การจราจรเคลื่อนตัวช้า ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก จังหวัดชลบุรี
ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. การจราจรเคลื่อนตัวช้า รถติดสะสมประมาณ 6 กิโลเมตร ( หากท่านไม่ได้รับความสะดวกต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ ) เครดิต.FB สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

ประกาศ เรื่องการขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ ออกหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด จากเปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง เป็นเปิดให้บริการ ทุกวัน ในช่วงเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องศูนย์ดำรงค์ธรรม ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอบคุณค่ะ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ พร้อมทั้งอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จำเป็นต้องให้คนต่างด้าวแสดงตน โดยการแจ้งความประสงค์ที่จะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานและให้คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นพิเศษต่อไป

 

ประชาสัมพันธ์

 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000034470
Today : 0003
Total : 11265