กิจกรรม

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 65/2564
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 64/2564
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 63/2564
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 62/2564
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี

เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ท่านใดที่ต้องการขอหนังสือรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์นี้เลยค่ะ เอกสารจะมีทั้งหมด 2 แผ่น ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของแต่ละท่าน และสำเนาทะเบียนรถที่ท่านใช้เดินทาง อย่างละ 1 ฉบับ เพื่อยื่นต่อหน่วยงานดังนี้ 1. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2. เทศบาลหรืออบต. 3. ที่ว่าการอำเภอ ในพื้นที่ของท่าน ในส่วนของพนักงานบริษัท ที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปเพื่อปฏิบัติงาน ทางบริษัทของท่านสามารถออกหนังสือรับรองในการเดินทางได้เลยค่ะ ทั้งนี้ หนังสือรับรองการเดินทาง 1 ฉบับ/ 1 ท่าน

 

ประชาสัมพันธ์

 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000047573
Today : 0010
Total : 0014322