กิจกรรม

2 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี (ปกาศิต ศึกสงคราม) ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอเมืองชลุรี ให้นำเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย แจกให้กับประชาชน ที่ผ่านจุดตรวจ โควิด - 19 ณ หน้าวัดบุญญราศรี ต.คลองตำหรุ จ.ชลบุรี

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 21/2564
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 20/2564
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี

เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564
ท่านใดที่ต้องการขอหนังสือรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์นี้เลยค่ะ เอกสารจะมีทั้งหมด 2 แผ่น ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านจำนวน 1 ฉบับ เพื่อยื่นต่อหน่วยงานดังนี้ 1. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2. เทศบาลหรืออบต. 3. ที่ว่าการอำเภอ ในพื้นที่ของท่าน ในส่วนของพนักงานบริษัท ที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปเพื่อปฏิบัติงาน ทางบริษัทของท่านสามารถออกหนังสือรับรองในการเดินทางได้เลยค่ะ

วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี (นางสาวฐิติมา สื่อเสาวลักษณ์) ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอเมืองชลบุรี ให้ร่วมกับเทศบาลตำบลนาป่าลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) โดยให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม งดนั่งภายในร้าน ให้ซื้อกลับเท่านั้น และสามารถเปิดทำการได้ถึงเวลา 21.00 น. พบว่าสถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยปิดป้ายประชาสัมพันธ์ และพร้อมจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

ประชาสัมพันธ์

 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000037141
Today : 0016
Total : 0011847