นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน
นายอำเภอเมืองชลบุรี

ปลัดอำเภอประจำตำบล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา
 
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

 นางนฤมล แต้สกุล
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
 นายปกาสิต ศึกสงคราม
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 นายธนภัทร ธนวโรดมุล
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 นายปริญญา นิวัฒนากุล 
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 นางศรีนวล ศรีวงษ์ชัย 
 ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ)
 นายณรงค์ภัทร อรรถภาพ 
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 นายเกียรติศักดิ์ กาลแก้ว 
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 น.ส.สุนัชชนันท์ วิรัชย์ธนโชติ 
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 น.ส.ฐิติมา สื่อเสาวลักษณ์ 
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

น.ส.กรรัช  กุณรินทร์

เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

น.ส.กันต์ณยานันท์  สุทธมาตย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000034438
Today : 0052
Total : 11259