นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน
นายอำเภอเมืองชลบุรี

ปลัดอำเภอประจำตำบล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 นายกมลชนก กาญจนากาศ
 
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

 นางนฤมล แต้สกุล
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
 นายปกาสิต ศึกสงคราม
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 นายธนภัทร ธนวโรดมุล
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 นายปริญญา นิวัฒนากุล 
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 นางศรีนวล ศรีวงษ์ชัย 
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 นายเกียรติศักดิ์ กาลแก้ว 
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 น.ส.สุนัชชนันท์ วิรัชย์ธนโชติ 
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 น.ส.ฐิติมา สื่อเสาวลักษณ์ 
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
นายพร้อมพงศ์ พวงเพชร 
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

น.ส.กรรัช  กุณรินทร์

เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000086665
Today : 0017
Total : 0023288