10 มี.ค. 65 ปี 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการอำเภอวิถีใหม่
23 ก.พ. 65 2565-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 เม.ย. 65 ปี2565-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดตรวจเชื้อโควิด – 19 แบบเร่งด่วน Antigen Test Kit (ATK)
7 ม.ค. 65 ปี 2565-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี
23 ธ.ค. 65 ปี2565-ประกาศผู้ชนะการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอำเภอเมืองชลบุรี
23 มี.ค. 66 2566-ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อม เพื่อการบริการประชาชน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
13 ม.ค. 66 ปี2565-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสนับสนุนเพื่อการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของชาติ การศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 เม.ย. 66 2565-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปี 2566
9 ธ.ค. 65 2566-ประกาศผู้ชนะโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กิจกรรม : ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรีเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ
27 ธ.ค. 65 2566-ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000159607
Today : 0031
Total : 0042618