รับสมัครงาน> สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ (11 พฤศจิกายน 2563)

 

รับสมัครงาน

ตำแหน่งลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับจากวันที่รับสมัคร
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- เป็นเกษตรกรหรือบัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ว่างงาน หรือกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019

ค่าตอบแทน
- 9,000 บาท ต่อ เดือน
- ระยะเวลาการจ้าง 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
- พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.ดอนหัวฬ่อ, ต.สำนักบก, ต.เหมือง ตำบลละ 2 อัตรา

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครงาน
- รับสมัครวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2563
- สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี เวลา 08.30 - 16.30 น. วันและเวลาราชการ
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-3827-8149 วันและเวลาราชการ

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน
- รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) ขนาด 1 x 1.5 จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์ไม่แสดงว่าเป็นโรคต้องห้ามตามที่ ก.พ. กำหนด

 


 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000086678
Today : 0020
Total : 0023290